Zastrzyk Urody Kosmetyka Profesjonalna Monika Przewoźnik

Witamy Państwa na stronie ga­bi­ne­tu kos­me­ty­czne­go „Zastrzyk Urody” Kos­me­ty­ka Pro­fes­jo­nal­na.

W naszym ga­bi­ne­cie mogą Państwo sko­rzy­stać z pełnej gamy usług z zakresu kos­me­ty­ki i kosmetologii. Oferujemy usługi pie­lęg­na­cyj­ne, upiększające i lecznicze.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.


„W ga­bi­ne­cie ist­nie­je moż­li­wość za­ku­pu bo­nu upo­min­ko­we­go o okreś­lo­nej kwo­cie - ide­al­ny po­mysł na pre­zent…”

Bon upominkowy gabinetu Zastrzyk Urody.